اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل : آقای فرخ طیبی پور

نائب رئیس هیئت مدیره : آقای افراسیاب خوشاب

منشی هیئت مدیره : آقای غلامحسین کریمی