جلسات

دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول بصورت فوق العاده

(اختصاصی جهت اعضاء پروژه ۷۴ واحدی برف فروشان واقع در بزرگراه حسینی الهاشمی)

اعضاء محترم پروزه آبشار (برف فروشان):

احتراماً به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده (نوبت اول) راس ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۲۵/۰۷/۹۴ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت آب منطقه ای فارس واقع در خیابان ارم برگزار می گردد. لذا کلیه اعضاء ذینفع در پروژه اپارتمانهای ۷۴ واحدی برف فروشان دعوت به عمل می آید. لازم به ذکر است حضور کلیه اعضاء و یا وکیل قانونی آنها در جلسه الزامی می باشد. عدم حضور بمنزله پذیرش تصمیمات مجمع عمومی و برای عموم ذینعان لازم الاجرا می باشد.

دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری جهت نحوه وصول مطالبات تعاونی مسکن از اعضاء بدهکار و نحوه وصول مطالبات بعدی با توجه به پیشرفت کار پروژه

۲- تصمیم گیری جهت تعیین درصد و اخذ جریمه تاخیر در پرداخت ها از اعضاء بدهکار و نحوه خلع ید از اعضاء بد حساب تا پایان کار پروژه به استناد اساسنامه شرکت تعاونی مسکن آب منطقه ای فارس

۳- تصمیم گیری در خصوص نحوه عملکرد هیئت امتاء از نظر (حدود اختیارات آنها) افزایش و یا کاهش تعداد آنها تغییر نام هیئت امنا به هیئت نظارت و سایر موارد قابل بحث در این خصوص

۴- ارائه بیلان مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره تعاونی مسکن در خصوص پیشرفت پروزه از ابتدا تاکنون

لازم به ذکر است هر یک از اعضاء می تواند وکالت ۲ نفر از اعضاء غایب را بعهده داشته باشد و همزمان علاوه بر رای خود بجای آنها نیز راهی دهد.

ضمناً به همراه داشتن دسته چک جهت صدور چک اقساط الزامی می باشد.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای فارس