سایت تعاونی مسکن راه اندازی شد.

به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن آب منطقه ای فارس میرساند سایت شرکت راه اندازی شد.