معرفی و سخن مدیر عامل

مدیر عامل:فرخ طیبی پور

سخن مدیر عامل تعاونی:

امیدروارم که در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی خدمتی صادقانه داشته باشم و قدمی هر چند ناچیز در جهت پیشبرد اهداف و عملکرد بهتر بردارم. و با امید و توکل به خدا هر سال پروژه های بیشتری در جهت خانه دار کردن اعضای محترم تعاونی افتتاح شود.